Nauczyciele i uczniowie o zrówno-ważonym rozwojuProgram badawczy 2023

Aktualizacje

Zbieranie danych do programu badawczego 2023 zostało zakończone. Flash Report jest dostępny pod poniższym linkiem.

Zbieranie danych do międzynarodowego badania studentów zostało zakończone. Aby przedstawić wstępne wyniki, 30.03.2023 r. zorganizowaliśmy konferencję z udziałem Prezydenckiej Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Węgierskiej Akademii Nauk (MTA). Wydarzenie można obejrzeć w serwisie YouTube MTA, a galerię zdjęć w serwisie Flickr.

Program badawczy 2023

W tym roku realizowany jest czwarty program badawczy "Uczniowie i nauczyciele o zrównoważonym rozwoju". Obejmuje on badanie kwestionariuszowe, aby dowiedzieć się, co uczniowie myślą o zrównoważonym rozwoju.

Program badawczy zostanie przeprowadzony w 2023 roku na podstawie zgody etycznej (numer 2023/264) Komisji Etyki Badań Wydziału Edukacji i Psychologii Uniwersytetu Eötvös Loránd.

Studenci o zrównoważonym rozwoju

Opierając się na doświadczeniach i wynikach z poprzednich lat, w tym roku położyliśmy jeszcze większy nacisk na podnoszenie świadomości uczniów, oprócz tradycyjnych badań. Kwestionariusz online najpierw ocenia wiedzę, zainteresowanie i postawy uczniów wobec różnorodności biologicznej, a na końcu kwestionariusza uczniowie otrzymują spersonalizowane rekomendacje, gdzie szukać dalszych informacji na interesujące ich tematy, opracowane we współpracy z WWF Węgry.

Kwestionariusz online jest dostępny na smartfonach i innych inteligentnych urządzeniach cyfrowych. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 12-15 minut, a udział w nim jest całkowicie dobrowolny i anonimowy.

Kwestionariusz dla studentów można wypełniać od 24 kwietnia do 26 maja.

Informacje ogólne

Badanie jest organizowane przez PontVelem Nonprofit Ltd., profesjonalnie koordynowane i prowadzone przez Institute of People-Environment Transaction Uniwersytetu Eötvös Loránd, przy profesjonalnym wsparciu WWF Węgry, UNESCO i innych współpracujących partnerów. Badania są wspierane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Program badawczy 2022

Badanie organizowane jest przez Alapértékek Nonprofit Ltd. w part-nerstwie z PontVelem Non-profit Ltd. (jako organizator Tygodnia Te-matycznego Zrównoważonego Rozwoju). Badania są wspierane przez Minis-terstwo Zasobów Ludzkich (następcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), Krajowy Urząd ds. Edukacji Zawodowej i Dorosłych, Fundację Blue Planet oraz Alliance for Fundamental Rights. Pozostali partnerzy: Kuratorium Oświ-aty, Węgierski Komitet Narodowy UNESCO.

Badanie ma na celu ocenę postrzegania zrównoważonego rozwoju przez uczniów i nauczycieli. Główną grupą docelową są 10-18-letni uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz nauczyciele szkół podstawowych i średnich. Badanie ma również na celu ocenę doświadczeń uczniów i nauczycieli, którzy uczestniczyli w Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju. Badania prowadzone są przy użyciu kwestionariuszy internetowych.

Program badawczy w 2022 roku odbywa się na podstawie pozwolenia etycznego nr 2022/199 Komisji Etyki Badań Naukowych Wydziału Pedago-giki i Psychologii Uniwersytetu Eötvös Loránd.

Obecnie trwa dogłębna analiza wyników ankiety studenckiej 2022. Raport Flash i raport z badań Instytutu Transakcji Ludzie-Środowisko ELTE PPK są dostępne tutaj i tutaj (w języku węgierskim).

Dziękujemy za otrzymane odpowiedzi!

Organizacje uczestniczące w bada-niach

Metodologia badań

Badania prowadzone są w 3 etapach

1. Kwestionariusz dostępny dla uczniów z poziomu smartfonów i innych cyfrowych urządzeń

Kwestionariusz internetowy, którego wypełnienie zajmuje maksymalnie 15 minut, dotyczy następujących tematów:

  • pomiar postaw dotyczących środowiska,
  • znajomość problemów związanych ze środowiskiej
  • znajomość rozwiązań problemów związanych ze środowiskiej
  • opinie o zrównoważonym rozwoju
  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju teraz oraz w przyszłości
  • zrównoważona moda
  • doświadczenia ucznia podczas Tygodnia Tematycznego.

W kwestionariuszu wymagane będą podstawowe dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne nie umożliwiające identyfikacji osoby.

2. Kwestionariusz przeznaczony dla nauczycieli opracowany po zakończeniu Tygodnia Tematycznego

Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmuje maksymalnie 15 minut, jest dobrowolne i anonimowe.

3. Zogniskowane wywiady grupowe wśród uczniów szkół średnich

Prowadzimy zogniskowane wywiady grupowe wśród uczniów budapeszteńskich szkół średnich uczestniczących w Tygodniu Tematycznym Zrównoważonego Rozwoju. Grupy składające się z 4-8 uczniów w wieku powyżej 14 lat są prowadzone przez studentów psychologii ELTE w sposób półstrukturalny.

Międzynarodowe badania nad zrównoważonym rozwojem studentów

W celu wzmocnienia międzynarodowej współpracy badawczej, w październiku 2022 r. przeprowadzono reprezentatywną ankietę wśród uczniów klas 11 (w zależności od krajowego systemu szkolnictwa) szkół średnich na Węgrzech, Słowacji i w Czechach. Głównym celem badania jest poznanie poglądów uczniów na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Wyniki

Aby przedstawić wstępne wyniki, 30.03.2023 r. zorganizowaliśmy konferencję z udziałem Prezydenckiej Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju Węgierskiej Akademii Nauk (MTA). Wydarzenie można obejrzeć w serwisie YouTube MTA, a galerię zdjęć w serwisie Flickr.

Badania są wspierane przez Minis-terstwo Zasobów Ludzkich (następcą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), Krajowy Urząd ds. Edukacji Zawodowej i Dorosłych, Fundację Blue Planet oraz Alliance for Fundamental Rights.

Organizacje współpracujące

Program badawczy 2021

Kwestionariusz internetowy ucznia był dostępny w okresie od 19 kwietnia 2021 do 31 maja. W tym okresie 31 788 uczniów przystąpiło do wypełniania kwestionariusza. Podczas czyszczenia danych zawęziliśmy próbę do tych uczestników, którzy ostatecznie posłużyli za podstawę analizy. Postawy uczniów wobec środowiska były badane za pomocą węgierskiej adaptacji dziecięcej wersji skali Nowy Paradygmat Ekologiczny (NEP). Oprócz postaw, celem ankiety było również zbadanie świadomych ekologicznie działań uczniów oraz ich zamiarów. W roku 2021 ankieta dla uczniów zawierała oddzielne testy oceniające wiedzę (blok Wiedza) dla grup wiekowych 10-14 lat i 15-21 lat. Pytania w testach dotyczą wiedzy z zajęć przyrodniczych i/lub biologicznych w zakresie tematyki ekologicznej oraz działań dotyczących środowiska w życiu codziennym.

Nauczyciele zostali zapytani o doświadczenia związane z Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju w 2021 roku za pomocą programu ankietowego Survio. Prawie 500 otrzymanych odpowiedzi dostarczyło ważnych informacji dla planowania Tygodnia Tematycznego w 2022 roku.

W poniższych opracowaniach przedstawiono główne wyniki badań z 2021 roku.

Publikacje

W języku węgierskim

Mónus, F., Bacskai, K., Varga, A., Berze, I. Z., Néder, K., & Dúll, A. (2022).

Determinanty świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych i średnich na podstawie badania dużej próby w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2021. School Culture, 32(7), 47-68.

https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/43937

W języku angielskim

Berze, I.Z.; Varga, A.; Mónus, F.; Néder, K.; Dúll, A.

Measuring Environmental Worldviews: Badanie wymiarowości nowej skali paradygmatu środowiskowego dla dzieci w dużej próbie z Europy Środkowej. Sustainability 2022, 14, 4595.

https://doi.org/10.3390/su14084595

Attila Varga, Iván Zsolt Berze, Ábel Zoltán Szabó, Hanna Emília Kristóf, Katalin Néder, Andrea Dúll

Szkoła to za dużo, rodzina i przyjaciele to za mało - powiązania zachowań i intencji prośrodowiskowych z czynnikami społecznymi

Europejska Konferencja Badań Edukacyjnych 2022

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/27/contribution/53098/

Attila Varga, Katalin Néder Iván Zsolt Berze, Andrea Dúll

Sukcesy i pułapki w krajowym programie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) - przypadek Tygodnia Tematycznego Zrównoważonego Rozwoju na Węgrzech

Europejska Konferencja Badań Edukacyjnych 2021

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50110/

Program badawczy odbył się w 2021 roku na podstawie pozwolenia etycznego nr 2021/192 Komisji Etyki Badań Naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Eötvös Loránd.

Program badawczy 2020

Badania zostały przeprowadzone w 2020 roku na zasadzie eksperymentu z zamiarem stworzenia tradycji. Badanie składało się z trzech głównych części: ankiety internetowej wśród uczniów, zogniskowanych wywiadów grupowych z uczniami oraz ankiety internetowej wśród nauczycieli.

Analiza i publikacja wyników

Wyniki kwestionariuszy online i zogniskowanych wywiadów grupowych zostały przygotowane przez organizacje uczestniczące w badaniu. Wyniki zostały opublikowane na Węgrzech oraz na forum międzynarodowym w obszarze nauki i zarządzania edukacją.

W poniższych raportach przedstawiono główne wnioski z badań w 2020 r.

Prywatność i etyka badań

W 2020 roku badania odbyły się na podstawie pozwolenia etycznego nr 2020/162. Komisji Etyki Badań Naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Eötvös Loránd.