Učitelé a studenti o udržitelnostiVýzkumný program 2023

Aktualizace

Sběr dat pro výzkumný program 2023 byl dokončen. Flash Report je k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Sběr dat pro průzkum mezi zahraničními studenty byl dokončen. Abychom představili předběžné výsledky, uspořádali jsme 30. 3. 2023 konferenci s prezidentskou komisí pro udržitelný rozvoj Maďarské akademie věd (MTA). Akci si můžete zopakovat na YouTube MTA a ve fotogalerii na Flickru.

Výzkumný program 2023

Letos se koná již čtvrtý ročník výzkumného programu Studenti a učitelé o udržitelnosti. Jeho součástí je dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, co si studenti myslí o udržitelnosti.

Výzkumný program bude realizován v roce 2023 na základě etického schválení (číslo 2023/264) Etické komise pro výzkum Pedagogické a psychologické fakulty Univerzity Eötvöse Loránda.

Studenti o udržitelnosti

Na základě zkušeností a výsledků z předchozích let jsme letos kromě tradičního výzkumu kladli ještě větší důraz na zvyšování informovanosti studentů. V online dotazníku se nejprve zjišťují znalosti, zájem a postoje studentů k biodiverzitě a na konci dotazníku studenti obdrží personalizovaná doporučení, kde hledat další informace o tématech, která je zajímají, sestavená ve spolupráci s WWF Maďarsko.

The online questionnaire is available on smartphones and other digital smart devices. The questionnaire takes about 12-15 minutes to complete and participation is completely voluntary and anonymous.

Dotazník pro studenty je možné vyplnit od 24. dubna do 26. května.

Obecné informace

Výzkum organizuje nezisková organizace PontVelem Nonprofit Ltd., odborně jej koordinuje a řídí Institut interakce mezi lidmi a životním prostředím Univerzity Eötvöse Loránda za odborné podpory WWF Maďarsko, UNESCO a dalších spolupracujících partnerů. Výzkum je podporován Ministerstvem vnitra.

Výzkumný program 2022

Výzkum organizuje nezisková orga-nizace Alapértékek s.r.o. ve spolupráci s neziskovou organizací PontVelem s.r.o. (jako pořadatel Tematického týdne udržitelnosti). Výzkum podporují Ministerstvo lidských zdrojů (nástupce Ministerstva vnitra), Národní úřad pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých, Nadace Modrá planeta a Aliance pro základní práva. Další odborní partneři: Maďarský národní výbor pro UNESCO.

Cílem výzkumu je zhodnotit vnímání udržitelnosti ze strany žáků a učitelů.Jeho hlavní cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol ve věku 10-18 let a učitelé základních a středních škol. Cílem výzkumu je také zhodnotit zkušenosti žáků a učitelů, kteří se zúčastnili Týdne udržitelnosti. Výzkum je prováděn pomocí online dotazníků.

Výzkumný program v roce 2022 probíhá na základě etického povolení č. 2022/199 Etické komise pro výzkum Pedagogické a psychologické fakulty Univerzity Eötvöse Loránda.

V současné době probíhá hloubková analýza výsledků studentského průzkumu z roku 2022. Blesková zprá-va je k dispozici na tomto odkazu. Výzkumná zpráva Institutu pro interakci člověka a životního prostředí ELTE PPK je k dispozici zde (V maďarštině).

Děkujeme za Vaše odpovědi!

Profesní organizace účastnící se výzkumu

Metodika výzkumu

Výzkum probíhá ve třech fázích

1. Dotazník dostupný studentům z chytrých telefonů a jiných digitálních chytrých zařízení

Online dotazník, jehož vyplnění zabere maximálně 15 minut, se zabývá následujícími tématy:

  • měření environmentálních postojů,
  • jaké znají problémy životního prostředí
  • jaká znáte řešení problémů životního prostředí
  • co si myslí o udržitelnosti
  • co dělají nyní pro udržitelnost a co by dělali v budoucnu,
  • udržitelná móda,
  • jaké zážitky měl student během tematického týdne.

V dotazníku budou požadovány základní demografické a socioekonomické údaje, které nelze identifikovat.

2. Dotazník určený pro učitele sestavený po skončení tematického týdne

Dotazník, jehož vyplnění zabere maximálně 15 minut, je dobrovolný a anonymní.

3. Výzkum ve fokusní skupině mezi studenty středních škol

Provádíme výzkum cílové skupiny mezi studenty středních škol v Budapešti, kteří se účastní tematického týdne udržitelnosti. Skupiny 4-8 studentů starších 14 let vedou studenti bakalářského a magisterského studia psychologie na ELTE, a to polostrukturovaným způsobem.

Mezinárodní studentský výzkum udržitelnosti

V zájmu posílení mezinárodní spolupráce výzkumu byl v říjnu 2022 proveden reprezentativní výběrový průzkum mezi žáky 11. třídy (v závislosti na národním školském systému) středních škol v Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Hlavním cílem výzkumu je zjistit názory studentů na problematiku udržitelnosti.

Výsledky

Abychom představili předběžné výsledky, uspořádali jsme 30. 3. 2023 konferenci s prezidentskou komisí pro udržitelný rozvoj Maďarské akademie věd (MTA). Akci si můžete zopakovat na YouTube MTA a ve fotogalerii na Flickru.

Výzkum podporují Ministerstvo lidských zdrojů (nástupce Ministerstva vnitra), Národní úřad pro odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých, Nadace Modrá planeta a Aliance pro základní práva.

Spolupracující organizace

Výzkumný program 2021

Online dotazník pro studenty byl k dispozici od 19. dubna 2021 do 31. května. V tomto období začalo dotazník vyplňovat 31 788 studentů. Během čištění dat jsme vzorek zúžili na ty účastníky, kteří nakonec posloužili jako základ analýzy. Environmentální postoje žáků byly zkoumány pomocí maďarské adaptace dětské verze škály Nového ekologického paradigmatu (NEP). Kromě postojů se průzkum zaměřil také na zkoumání ekologicky uvědomělého jednání studentů a jejich záměrů. V roce 2021 obsahoval dotazník pro žáky samostatné testy pro hodnocení znalostí (vědomostní blok) pro věkové skupiny 10-14 let a 15-21 let. Otázky testů se týkají znalostí z hodin přírodopisu a/nebo biologie v oblasti ekologických témat a ekologických úkonů v každodenním životě.

Učitelé byli dotázáni na zkušenosti z Týdne udržitelnosti 2021 s dotazníkovým programem Survio. Téměř 500 obdržených odpovědí poskytlo důležité informace pro pláno-vání tematického týdne v roce 2022.

Následující studie představují hlavní zjištění výzkumu z roku 2021.

Publikace

V maďarštině

Mónus, F., Bacskai, K., Varga, A., Berze, I. Z., Néder, K., & Dúll, A. (2022).

Determinanty environmentálního povědomí žáků základních a středních škol na základě rozsáhlého výběrového šetření v rámci Týdne udržitelného rozvoje 2021. Kultura školy, 32(7), 47-68.

https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/43937

V angličtině

Berze, I.Z.; Varga, A.; Mónus, F.; Néder, K.; Dúll, A.

Measuring Environmental Worldviews: Investigating the Dimensionality of the New Environmental Paradigm Scale for Children in a Large Central European Sample. Sustainability 2022, 14, 4595.

https://doi.org/10.3390/su14084595

Attila Varga, Iván Zsolt Berze, Ábel Zoltán Szabó, Hanna Emília Kristóf, Katalin Néder, Andrea Dúll

Školní docházka může být příliš, rodina a přátelé ne - souvislosti proenvironmentálního chování a záměrů se sociálními faktory

Evropská konference pedagogického výzkumu 2022

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/27/contribution/53098/

Attila Varga, Katalin Néder Iván Zsolt Berze, Andrea Dúll

Úspěchy a úskalí národního programu vzdělávání pro udržitelný rozvoj - případ tematického týdne udržitelnosti v Maďarsku

Evropská konference pedagogického výzkumu 2021

https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/26/contribution/50110/

Výzkumný program proběhl v roce 2021 na základě etického povolení č. 2021/192 Etické komise pro výzkum Pedagogické a psychologické fakulty Univerzity Eötvöse Loránda.

Výzkumný program 2020

Výzkum byl proveden v roce 2020 na experimentální bázi se záměrem stát se každoročním. Výzkum se skládal ze tří hlavních částí: online dotazníku mezi studenty, skupinových rozhovorů se studenty a online dotazníku mezi učiteli.

Analýza a zveřejnění výsledků

Výsledky online dotazníků a rozhovorů ve fokusních skupinách byly zpracovány profesními organizacemi, které se na výzkumu podílely. Výsledky byly publikovány na maďarských a mezinárodních fórech o řízení vzdělávání a vědeckých fórech.

Následující zprávy představují hlavní zjištění výzkumu v roce 2020.

Ochrana soukromí a etika výzkumu

V roce 2020 se výzkum uskutečnil na základě etického povolení č. 2020/162. Etické komise pro výzkum Pedagogické a psychologické fakulty Univerzity Eöt-vöse Loránda.